Vítejte na Kourimlevne.cz. SLEVA 6 % téměř na celý sortiment pro registrované zákazníky! Doprava v ČR Zásilkovnou ZDARMA nad 500,- kč. Slovenko doprava nad 60 EUR ZDARMA.

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup v internetovém obchodě www.kourimlevne.cz

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je 2H Service s.r.o., IČO 27164080, DIČ: CZ27161080 se sídlem Křivenická 444/33, Praha 8, 18100 , blíže v sekci Kontakt na kupujícího.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 101177 vedenou u rejstříkového městského soudu v Praze. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva - Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Kupní smlouva - Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami (nákupní řád, reklamační řád, ochrana osobních údajů) a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Zaplacením zboží prodávající převádí vlastnická a užívací práva k tomuto zboží na kupujícího. Kupující se zároveň zavazuje splatit celou kupní cenu způsobem uvedeným v závazné objednávce.

Ke každému zboží je vystavena a přiložena faktura/daňový doklad a dodací list. Kupující přebírá zboží způsobem uvedeným v závazné objednávce. Kupující svým podpisem stvrzuje převzetí zboží od dopravce, nebo při osobním odběru.

Informace

Veškeré informace týkající se objednávky je možno získat především e-mailem, popřípadě telefonicky. Kontakty jsou uvedeny na internetových stránkách prodejce v sekci Kontakt.

Objednávka

Zboží lze u dodavatele objednat pouze vyplněním elektronického formuláře internetového obchodu, a to nepřetržitě 24 hodin denně. Před odesláním objednávky doporučujeme kupujícím pečlivě zkontrolovat jednotlivé položky. Předejdete tím případným pozdějším nedorozuměním. Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a případně opravit. Po odeslání objednávky Vám bude odesláno e-mailem její potvrzení. V případě, že v tomto potvrzení naleznete jakékoliv nesrovnalosti, okamžitě nás kontaktujte, abychom mohli zjednat nápravu. Ihned po obdržení Vaší objednávky začínáme pracovat na jejím vyřízení.

Zrušení objednávky ze strany kupujícího

Odesláním závazné objednávky (kliknutím na tlačítko "odeslat objednávku") kupujícím a jejím doručením prodávajícímu s následným potvrzením ze strany prodávajícího (automaticky zaslaný e-mail s kopií objednávky odeslaný na zadanou e-mailovou adresu) vzniká závazná kupní smlouva (blíže k procesu vzniku smlouvy viz Vymezení pojmů).

Zrušit objednávku lze pouze výjimečně, a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení objednávky je třeba sdělit e-mailem nebo telefonicky bez zbytečného odkladu. Tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy dle § 1820 písm. f) občanského zákoníku (viz níže)

Pokud si zákazník neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese kupující, který není spotřebitelem, ke své tíži veškeré vzniklé náklady s tímto obchodním případem (logistické, bankovní, přepravní atd.). Právo na náhradu škody prodávajícího tím není dotčeno.

Kupující, který je spotřebitelem a který neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s doručením tohoto zboží, pokud se jedná o zboží, které lze vrátit v rámci zákonného práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy (viz níže). V případě zboží, u kterého není možné využít práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy, nese spotřebitel povinnost uhradit náklady uvedené v předchozím odstavci. Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou (viz níže). Zboží zůstává majetkem prodávajícího, pokud jej kupující bezdůvodně neodebere, nedochází tak k přechodu vlastnictví. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění, případně náhradu nákladů za opakované náhradní doručení.

Pokud kupující nepřevezme zaplacené zboží do šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen věc převzít, má se za to, že strany kupní smlouvy od této odstoupily. V takovém případě má prodávající nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly s doručením, uskladněním zboží a případně i na úhradu jinak vzniklé škody, přičemž tyto pohledávky prodávající uplatní u kupujícího formou započtení oproti vracené kupní ceně.

Jestliže se objednané zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo je dlouhodobě nedostupné, popř. dojde-li k výrazné změně ceny, za kterou prodávající získává zboží od svých dodavatelů, či je-li zjištěna typografická chyba u zboží (popis, fotografie atd.), a není-li kupujícím spotřebitel, má právo prodávající od smlouvy odstoupit. Je-li kupujícím spotřebitel, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

V případě, že tato situace nastane, budeme Vás kontaktovat e-mailem. Pokud jste již za zboží zaplatili a dojde-li ke zrušení objednávky, budou Vám po provedení storna peníze převedeny zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu (běžně do pěti pracovních dnů od potvrzení storna ze strany prodávajícího).

v případě, že dojde ke změně objednávky a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek a zboží zasláno po obdržení doplatku
bude-li zaplacená částka vyšší, rozdíl převedeme na Váš účet.

Cena zboží

Všechny ceny zboží na stránkách www.kourimlevne.cz jsou uvedeny s DPH , není-li uvedeno jinak, včetně příp. dalších poplatků (např. PHE). Základní sazba DPH činí 21 %. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Není-li kupujícím spotřebitel, vyhrazuje si naše společnost právo změny cen. Zvýší-li se cena objednávky, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad. Na tuto skutečnost bude kupující předem upozorněn.

Recyklační poplatek / PHE

Novela zákona o odpadech, platná od 13. 8. 2005, se týká elektrických a elektronických zařízení. Smyslem a účelem této novely je především prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení, jakož i snížení odpadu, který z těchto zařízení vzniká, jejich opětovným použitím a recyklací. Všem výrobcům a dovozcům elektrospotřebičů s novelou vznikla povinnost finančně přispívat do kolektivního systému, ze kterého bude recyklace starších výrobků, tzv. historického odpadu, financována.

Pro koncové prodejce z toho vyplývá povinnost informovat spotřebitele o tom, že ceny zakoupeného zboží zahrnují poplatek za likvidaci historických elektrozařízení (PHE). Na prodejních dokladech se tedy objeví zcela nová samostatná položka, která zákazníkům sdělí, jaká část kupní ceny bude použita k úhradě nákladů na recyklaci elektrozařízení.

Informace o výši PHE je spotřebiteli vždy komunikována transparentním způsobem, který nevzbuzuje zdání, že (konečná) cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti.

Způsob platby

V hotovosti - platba se uskuteční v provozovně prodávajícího při odebrání zboží.
Dobírkou - platba se uskuteční po předání zboří dopravcem, nebo doručovatelem
Bankovním převodem - na základě platebního dokladu, který náš operátor po provedení objednávky zašle na Váš kontaktní e-mail. Zboží nebude dodáno dříve, než bude platba připsána na náš účet. V případě neodebrání zboží se postupuje, jak je výše uvedeno v kapitole "Zrušení objednávky kupujícím".
Prodávající si vyhrazuje právo u objednávky s vyšší cenou, nebo pokud objednávka obsahuje specifické zboží, požadovat částečnou zálohovou platbu, nebo platbu celé objednávky předem.

Převzetí zboží a cena dopravy

Jakmile bude zboží připraveno k odběru, uvědomíme Vás e-mailem.

Aktuální otevírací doba kamenných obchodů a ceny za dopravu je uvedeno na stránce Doprava a platby

Pro vydání zboží je třeba mít s sebou číslo objednávky a peněžní hotovost k zaplacení zboží (v našich prodejnách není v tuto chvíli možné platit platebními ani jinými kartami), nebyla-li úhrada provedena předem.
Osobní odběr v prodejnách není zatížen žádným poplatkem.

O cenách přepravy zboží zakoupeného v našem e-Shopu kourimlevne.cz se dočtete dále, pokud vás zajímá cena dopravy konkrétního výrobku, vložte jej do košíku a zvolte způsob dopravy a ihned vidíte, na kolik vás doprava přijde. K distribuci zboží k zákazníkům v České republice a na Slovensko využíváme služeb společností:

- Zásilkovna

- PPL CZ s.r.o.

- DPD

- GLS

- Slovenská pošta

- Kurýr Praha

Doprava zdarma:

Kourimlevne.cz nabízí svým zákazníkům výrobky zásilkovnou nad 500 Kč zdarma. Pokud tedy zakoupíte nad 500 Kč, bude v košíku uvedena doprava 0 Kč u ostatních doprav je to 800 Kč.

Kurýrní služba, Česká pošta, PPL

Aktuální cenu přepravného a balného (PPL, Česká pošta, Expres kurýr) najdete v samostatné sekci zde. Součástí dodávky je faktura, dodací/záruční list, pokud to vyžaduje povaha věci. Dopravce se zavazuje doručit zboží k domu kupujícího. Kupující se může s dopravcem osobně dohodnout na zanesení zboží dále do domu, není to však jeho povinností a naše společnost toto nemůže ovlivnit. Termín dodání zásilky je individuální vzhledem k výběru daného dopravce. Termíny dodání najdete rovněž zde. O předpokládaném termínu dodání jste informováni e-mailem.

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen si zboží při převzetí prohlédnout. Zjistí-li tento kupující při převzetí zboží od dopravce nesrovnalosti, např. obal je viditelně poškozen, zkontroluje kupující společně s dopravcem zásilku a v případě poškození zboží provedou ihned zápis o poškození zásilky (kopii musí dostat kupující). V případě poškození zboží má kupující právo zboží nepřevzít. O poškození zásilky bude kupující okamžitě informovat dodavatele pro zjednání nápravy.

Kupujícímu spotřebiteli nelze uložit povinnost provést prohlídku zboží při převzetí, nicméně naše společnost v jeho vlastním zájmu doporučuje, aby tuto prohlídku vykonal dle předchozího odstavce. Zamezí tak případným komplikacím s vyřizováním reklamace zboží poškozeného přepravou. Při této reklamaci se bude vycházet zejména z přepravního dokladu, do kterého má spotřebitel možnost uvést stav doručené zásilky. Spotřebitel má právo dodané zboží, které bude jevit známky vnějšího poškození, nepřevzít a požadovat dodání nového.

Dodací podmínky

Expedice zboží probíhá každý pracovní den a to v případě, že byla objednávka učiněna do 10:00 hod. V případě objednání v pátek ve 12:00 bude objednávka odeslána až v pondělí.

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 obč. zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu elektronické pošty prodávajícího anebo písemně přiloží k odeslanému zboží a zašle na adresu prodávajícího. Zboží neposílejte na dobírku, takto nebude přijato. Vracené zboží doporučujeme pojistit.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, platbu za zboží. Platby za poštovné / dopravné či doběrečné si hradíte jako objednavatel sám, tedy naše společnost v případě odstoupení od smlouvy nehradí poštovné / dopravné či doběrečné zpět. Částka bude prodávajícím vrácena buď formou připsání na účet, který spotřebitel uvede a za podmínek, že s touto formou vrácení souhlasí a nebo bude částka vrácena stejným způsobem jako při zaplacení. Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.

Náklady spojené s navrácením zboží si ponese spotřebitel sám.

Toto právo neslouží primárně jako způsob řešení reklamace zboží, vykazuje-li dodané zboží vadu, postupuje kupující ve vlastním zájmu dle reklamačního řádu.

Žádáme o uvedení čísla faktury/daňového dokladu, dodacího listu, data nákupu a případně čísla Vašeho bankovního účtu.

- zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, pokud možno včetně originálních obalů,

- zboží ani obal nesmějí být jakkoliv poškozeny (vyjma běžného porušení obalu způsobeného vyjmutím zabaleného zboží),

- zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit nároky plynoucí z jeho bezdůvodného obohacení spočívající ve snížení hodnoty vraceného zboží.

Místem pro uplatnění odstoupení od smlouvy je adresa:

2H Service s.r.o.
Pomořanská 9
Praha 8, Bohnice
181 00

Formulář odstoupení od smlouvy naleznete v samostatné sekci odstoupení od smlouvy

Po fyzickém obdržení a kontrole zboží je vystaven kupujícímu dobropis. Navrácena je zaplacená kupní cena, náklady na přepravu se nevrací. Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladu spojených s vrácením zboží.

Berte prosím na vědomí, že tato lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží, a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží.

V případě, že budete uplatňovat právo na odstoupení od smlouvy, můžete použít následující formulář zde

Záruční list výrobce

Jako písemné potvrzení o rozsah záruky (dříve záruční list) slouží výhradně doklad o zakoupení (faktura).

Souhlas se zasíláním newsletterů

Zákazník, který souhlasil s obchodmini podmínkami bere na vědomí, že mu budou zasílány reklamní emaily, nebo-li newslettery. Z těchto newsletterů je možné se odhlásit v každém newsletteru a to vždy dole pod reklamním emailem. Newlettery jsou pravidelně zasílány každý týden, kde Vás informujeme o akcích týdne.

Závěrečná ustanovení

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Nákupní řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.

GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

1.         Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost 2H Service s.r.o. IČO: 27164080 se sídlem Křivenická 444/33, Praha 8, 181 00 (dále jen: „správce“).

2.         Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: 2H Service s.r.o. Křivenická 444/33, Praha 8, 181 00, email: obchod@kourimlevne.cz, telefon: 702 581 483

3.         Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4.         Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.         Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.         Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.         Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

•          plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

•          oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

•          Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2.         Účelem zpracování osobních údajů je

•          vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

•          zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.         Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.

Doba uchovávání údajů

1.         Správce uchovává osobní údaje

•          po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

•          po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však do deseti nejdéle však do deseti let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2.         Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.         Příjemci osobních údajů jsou osoby

•          podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

•          zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

•          zajišťující marketingové služby.

2.         Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI.

Vaše práva

1.         Za podmínek stanovených v GDPR máte

•          právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

•          právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

•          právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

•          právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

•          právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

•          právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2.         Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.         Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.         Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3.         Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1.         Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.         S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3.         Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.